НОВИНИ

„Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник”

До всички участници и заинтересовани лица: Уведомявам Ви, че банковата сметка на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник  за депозиране  на гаранция за участие в процедурата е: Банка: „Сосиете Женерал  Експресбанк” АД      IBAN: BG 91 TTBB 9400 1527 4051 74      BIC: TTBBBG22 Идентификационен номер на електронната преписка: 28, дата на публикуване: 07.03.2016 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2016-0002 Процедура: Открита процедура по ЗОП Краен срок за получаване…

Read more Leave a comment

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник

Идентификационен номер на електронната преписка: 27, дата на публикуване: 26.02.2016 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2016-0001 Процедура: Открита процедура по ЗОП Краен срок за получаване на оферти: 04/04/2016 г. 16:00 Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие- пълно съдържание Съобщение по чл. 69а Протокол №1- ваучери Протокол №2- ваучери Решение – ваучери Договор…

Read more Leave a comment

Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за лежащо болни пациенти на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник

Идентификационен номер на електронната преписка: 24, дата на публикуване: 16.12.2015 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2015-0005 Процедура: Открита процедура по ЗОП Краен срок за получаване на оферти: 19/01/2016 г. 16:00 Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие- пълно съдържание ; Приложение спецификация Разяснения по документацията за участие с изх. № 43/ 08.01.2016г.- дата на публикуване…

Read more Leave a comment

Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за лежащо болни пациенти на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник

Идентификационен номер на електронната преписка: 20, дата на публикуване: 29.06.2015 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2015-0004 Процедура: Открита процедура по ЗОП Краен срок за получаване на оферти: 11/08/2015 г. 16:00 Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие- пълно съдържание ; Приложение спецификация Протокол 1 за работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на представените…

Read more Leave a comment

Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник

Идентификационен номер на електронната преписка: 17, дата на публикуване: 27.04.2015 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2015-0003 Процедура: Открита процедура по ЗОП Краен срок за получаване на оферти: 21/05/2015 г. 16:00 Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие- пълно съдържание Разяснения по документацията за участие с изх. № 929/ 08.05.2015г..- дата на публикуване 08.05.2015…

Read more Leave a comment

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ “ Рахила Ангелова“ АД, град Перник

Идентификационен номер на електронната преписка: 15, дата на публикуване: 21.03.2015 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2015-0002 Процедура: Открита процедура по ЗОП Краен срок за получаване на оферти: 04/05/2015 г. 16:00 Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие- пълно съдържание Разяснения по документацията за участие с изх. № 818/ 22.04.2015г. Протокол за работата на…

Read more Leave a comment

Предварителни обявления за процедури за възлагане на обществени поръчки- 2015г.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки, които МБАЛ „Рахила Ангелова“АД възнамерява да открие през следващите 12 месеца– информация публикувана на 27.02.2015г.

Read more Leave a comment

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник”

Идентификационен номер на електронната преписка: 11, дата на публикуване: 14.01.2015 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2015-0001 Процедура: Открита процедура по ЗОП Краен срок за получаване на оферти: 24/02/2015 г. 16:00 Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие- пълно съдържание Уведомление относно отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка…

Read more Leave a comment

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, град Перник”

Идентификационен номер на електронната преписка: 07, дата на публикуване: 05.11.2014 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2014-0003 Процедура: Открита процедура по ЗОП Краен срок за получаване на оферти: 15/12/2014 г. 16:00 Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие- пълно съдържание Разяснения по документацията за участие Протокол за работата на комисията– дата на публикуване: 06.03.2015г. Протокол 2…

Read more Leave a comment