МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК

Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

РЕШЕНИЕ

от 18.03.2022 година

   В изпълнение на решение по т.5 от  Протокол № 4 от 14.02.2022г. на Съвета на директорите на МБАЛ ”Рахила Ангелова”  и на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 от Правила за провеждане на търг или конкурс  и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители по Приложение 1 към чл.29, ал.2 от същия Правилник

 

НАРЕЖДАМ:

І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на следния дълготраен материален актив–собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова”, АД:

 1. Описание на имотите:

 

 1. Сграда с идентификатор № 55871.503.1214.52, находяща се в двора на МБАЛ „ Рахила Ангелова“ АД, гр.Перник, собственост на „МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД , с функционално предназначение: Друг вид обществена сграда/павилион/кафе/,със застроена площ 49 кв.м.,

 

 1. Началната тръжна наемна цена:

  

 • 300 (триста )лв. с ДДС.

 

 1. Стъпката на наддаване: 10% от началната тръжна цена

 

 1. Вид на търга ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ при закрито заседание.

 

 1. Депозит за участие в търга и начин на плащане на цената

 

Депозитът за участие в търга е парична сума в размер на 100.00лв.,  която се внася в касата на  МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник, ул. „Брезник“ № 2 или по следната банкова сметка:

 

банка: Централна кооперативна банка АД, клон Перник, банкова сметка: IBAN : BG 13 СЕСB 97901024091902, банков код: BIC : CECBBGSF,

най – късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

 

 

Дата, място и час на провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 05.04.2022год. от 10.00 часа  в кабинета на юристите, находящ се  в гр.Перник, ул., „Брезник” № 2, тел.  076/ 688223.

Търгът ще се проведе и в случай, че е подадено само 1 оферта.

 

 1. Срок за получаване на тръжната документация

Тръжната документация се получава в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД,  на адрес:  град Перник, ул. „Брезник“ № 2, юристи – 10:00 ч. до 16:00 ч. от публикуване на решението до 04.04.2022г.,  след представяне на документ за внесена такса за тръжната документация в размер на 50,00 лева с включен ДДС, който се заплаща на касата на лечебното заведение.

 1. Срок за приемане на офертите от участниците

Офертите  на участниците в търга се подават в срок до 16:00 часа на 04.04.2022г.  на адрес: гр.Перник, ул.,Брезник”№2, регистратура

 

 1. Време и начин за оглед на обекта

Оглед на имота може да бъде извършен след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация от 10.00 часа  на  22.03.2022г., но най-късно до 14,00 ч. на 04.04.2022г. или до 18.04.2022г. в случай на провеждане на повторен търг. /след предварителна уговорка с оглед осигуряване на достъп до обекта/

За извършения оглед се подписва Декларация по образец – Приложение № 2 към настоящата документация.

 1. Ден, място и час за провеждане на повторен търг

В случай, че на 05.04.2022г. от 10.00 часа не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 19.04.2022г.от 10.00  часа, на същото място.

Закупилите тръжна документация за първия търг, могат да участват в повторния търг без да е необходимо да купуват нова документация.

Повторният търг, ще се проведе при същите условия, при които е обявен първия.

 1. Специални изисквания към кандидатите и други тръжни условия:

– Срок на договора за наем- 3 години

-Кандидатите следва да спазят предвиденото предназначение за използване на обекта-за продажба на закуски, храна , кафе и безалкохолни напитки.

 

II.Утвърждавам тръжната документация.

 

Д-р Анатоли Митов : ……………….

Изпълнителен Директор