МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК

Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

РЕШЕНИЕ

от 13.08.2021 година

   В изпълнение на решение по т.1 от  Протокол № 6 от 08.03.2021г. на Съвета на директорите на МБАЛ ”Рахила Ангелова”АД и решение по т.10 от проведено общо събрание на акционерите проведено на 02.08.2021г.  и на основание чл.25, т.6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 от Правилата по Приложение 1 към чл.29, ал.2 от същия Правилник, както и На основание  чл.69 от Закона за здравето

 

                                                              НАРЕЖДАМ:

І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на следните дълготрайни материални активи–собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова”, АД:

 1. Описание на имотите:

 

 1. Недвижим имот – Сграда с предназначение Здравно заведение /Поликлиника Св.Иван Рилски/, адрес-гр.Перник,  ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски“ бл. 1, със застроена площ от 308 кв.м., брой етажи- 2/два/.

 

 1. Недвижим имот- Сграда с предназначение Здравно заведение / Медицински център Перник, бивша амбулатория, стоматология/, адрес- гр. Перник, ул. „Брезник“ ,  със застроена площ от 424 кв.м., брой етажи-1 / един/

 

 1. Помещения в терапевтичен блок /Минна болница/ с предназначение –Здравно заведение/, с адрес-гр.Перник, ЦГЧ, ул.”Брезник”, с площ от 332 квм

 

 1. Началната тръжна наемна цена:  

 

 • За Недвижим имот – Сграда с предназначение Здравно заведение /Поликлиника Св.Иван Рилски/, адрес-гр.Перник,  ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски“ бл. 1, със застроена площ от 308 кв.м., брой етажи- 2/два/ – 2 379.00 (две хиляди  триста седемдесет и девет )лв. с ДДС.

 

 • За Недвижим имот- Сграда с предназначение Здравно заведение / Медицински център Перник, бивша амбулатория, стоматология/, адрес- гр. Перник, ул. „Брезник“ ,  със застроена площ от 424 кв.м., брой етажи-1 / един/-  1 119,96/ хиляда сто и деветнадесет  лева и 96 ст./ лв. с ДДС.

 

 • За Помещения в терапевтичен блок /Минна болница/ с предназначение –Здравно заведение/, с адрес-гр.Перник, ЦГЧ, ул.”Брезник”, с площ от 332 квм. – 00 /осемстотин четиридесет и седемлева/  с ДДС.

 

 

 1. Стъпката на наддаване: 10% от началната тръжна цена

 

 1. Вид на търга ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ при закрито заседание.

 

 1. Депозит за участие в търга и начин на плащане на цената

Депозитът за участие в търга е парична сума в посочения по –долу размер,  която се внася в касата на  МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник, ул. „Брезник“ № 2 или по следната банкова сметка:

 

банка: Централна кооперативна банка АД, клон Перник, банкова сметка: IBAN : BG 13 СЕСB 97901024091902, банков код: BIC : CECBBGSF,

най – късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

 

Размер на депозита:

 

-500.00лв. за Недвижим имот – Сграда с предназначение Здравно заведение /Поликлиника Св.Иван Рилски/, адрес-гр.Перник,  ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски“ бл. 1, със застроена площ от 308 кв.м., брой етажи- 2/два/.

 

-400.00лв. за Недвижим имот- Сграда с предназначение Здравно заведение / Медицински център Перник, бивша амбулатория, стоматология/, адрес-  гр. Перник, ул. „Брезник“ ,  със застроена площ от 424 кв.м., брой етажи-1 / един.

 

-300.00лв. за Помещения в терапевтичен блок /Минна болница/ с предназначение –Здравно заведение/, с адрес-гр.Перник, ЦГЧ, ул.”Брезник”, с площ от 332 квм.

 

 

 

Дата, място и час на провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 08.09.2021год. от 10.00 часа  в кабинета на юристите, находящ се  в гр.Перник, ул., „Брезник” № 2, тел.  076/ 688223.

Търгът ще се проведе и в случай, че е подадено само 1 оферта.

 1. Срок за получаване на тръжната документация

Тръжната документация се получава в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД,  на адрес:  град Перник, ул. „Брезник“ № 2, юристи – 10:00 ч. до 14:00 ч. от публикуване на решението до 07.09.2021г.,  след представяне на документ за внесена такса за тръжната документация в размер на 100,00 лева с включен ДДС, който се заплаща на касата на лечебното заведение.

 1. Срок за приемане на офертите от участниците

Офертите  на участниците в търга се подават в срок до 16:00 часа на 07.09.2021г.  на адрес: гр.Перник, ул.,Брезник”№2, регистратура

 

 1. Време и начин за оглед на обекта

Оглед на имота може да бъде извършен след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация от 10.00 часа  на  23.08.2021г., но най-късно до 14,00 ч. на 07.09.2021г. или до 07.10.202021г. в случай на провеждане на повторен търг. /след предварителна уговорка с оглед осигуряване на достъп до обекта/

За извършения оглед се подписва Декларация по образец – Приложение № 2 към настоящата документация.

 1. Ден, място и час за провеждане на повторен търг

В случай, че на 08.09.2021г. от 10.00 часа не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 08.10.2021г.от 10.00  часа, на същото място.

Закупилите тръжна документация за първия търг, могат да участват в повторния търг без да е необходимо да купуват нова документация.

Повторният търг, ще се проведе при същите условия, при които е обявен първия.

 1. Специални изисквания към кандидатите и други тръжни условия:

– Срок на договора за наем- 3 години

-Кандидатите следва да спазят предвиденото предназначение за използване на обекта.

 

II.Утвърждавам тръжната документация.

 

 

………….………………

Д-р Анатоли Митов

/Изпълнителен директор/