МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК

Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

РЕШЕНИЕ

от  19.10.2021 година

   В изпълнение на решение по т.3 от  Протокол № 22 от 04.10.2021г. на Съвета на директорите на МБАЛ ”Рахила Ангелова”АД и на основание чл.26, aл.2, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 от Правилата по Приложение 1 към чл.29, ал.2 от същия Правилник, както и На основание  чл.69 от Закона за здравето

 

                                                              НАРЕЖДАМ:

І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на следните дълготрайни материални активи–собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова”, АД:

 1. Описание на имотите:

 

А/  Помещения, находящи се в кв.”Христо Смирненски”, бл.3, партерен етаж

 1. Помещение № 1 с площ от 16,80 кв.м. с предназначение- лекарски кабинет
 2. Помещение № 2 с площ от 16,32 кв.м. с предназначение- лекарски кабинет
 3. Помещение № 3 и № 4 с площ от 24,50 кв.м. с предназначение- лекарски кабинет
 4. Помещение № 5 с площ от 25,54 кв.м. с предназначение- лекарски кабинет
 5. Помещение № 6,7,8,9,10 с площ от 78 кв.м. с предназначение- лекарски кабинет

 

Б/ Помещения, находящи се в Терапевтичен блок /Минна болница/, ул.Брезник № 2,

 1. Помещение № 1 с площ от 16,40 кв.м.- партерен етаж, с предназначение- лекарски кабинет
 2. Площ от 3,50 кв.м за поставяне на обект за извършване на ксерокс   услуги – партерен етаж

 

 1. Началната тръжна наемна цена:  

 

 • За Недвижим имот – Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 1, гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 16.80 кв.м. 96лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 2, гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 16.32 кв.м.- 41 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 3 и 4 , гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 24,50 кв.м.- 34 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 5, гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 25,54 кв.м.- 90 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 6,7,8,9,10, гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 78 кв.м.- 69 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в Терапевтичен блок /Минна болница/, ул. „Брезник” № 2, – Помещение № 1 с площ от 16.40 кв.м. – партерен етаж38лв.
 • За Недвижим имот- Площ в Терапевтичен блок /Минна болница/, ул. „Брезник” № 2, от 3.50 кв.м. за поставяне на обект за извършване на ксерокс услуги-партерен етаж- 80лв.

 

 1. Стъпката на наддаване: 10% от началната тръжна цена
 2. Вид на търга ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ при закрито заседание.
 1. Депозит за участие в търга и начин на плащане на цената

Депозитът за участие в търга е парична сума в посочения по –долу размер,  която се внася в касата на  МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник, ул. „Брезник“ № 2 или по следната банкова сметка:

банка: Централна кооперативна банка АД, клон Перник, банкова сметка: IBAN : BG 13 СЕСB 97901024091902, банков код: BIC : CECBBGSF,

най – късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

 

Размер на депозита:

 

 • За Недвижим имот – Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 1, гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 16.80 кв.м. 50 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 2, гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 16.32 кв.м.- 30 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 3 и 4 , гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 24,50 кв.м.- 95 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 5, гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 25,54 кв.м.- 95 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в сграда /стария ТЕЛК/ с номер 6,7,8,9,10, гр.Перник, ЦГЧ, кв. „Христо Смирненски” бл.3, с площ от 78 кв.м.- 250 лв.
 • За Недвижим имот- Помещение в Терапевтичен блок /Минна болница/, ул. „Брезник” № 2, – Помещение № 1 с площ от 16.40 кв.м. – партерен етаж30 лв.
 • За Недвижим имот- Площ в Терапевтичен блок /Минна болница/, ул. „Брезник” № 2, от 3.50 кв.м. за поставяне на обект за извършване на ксерокс услуги-партерен етаж- 15 лв.

 

Дата, място и час на провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 11.11.2021год. от 11.00 часа  в кабинета на юристите, находящ се  в гр.Перник, ул., „Брезник” № 2, тел.  076/ 688223.

Търгът ще се проведе и в случай, че е подаденa само 1 оферта.

 1. Срок за получаване на тръжната документация

Тръжната документация се получава в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД,  на адрес:  град Перник, ул. „Брезник“ № 2, юристи – 10:00 ч. до 14:00 ч. от публикуване на решението до 10.11.2021г.,  след представяне на документ за внесена такса за тръжната документация в размер на 50,00 лева с включен ДДС, който се заплаща на касата на лечебното заведение.

 1. Срок за приемане на офертите от участниците

Офертите  на участниците в търга се подават в срок до 16:00 часа на 10.11.2021г.  на адрес: гр.Перник, ул.,Брезник”№2, регистратура

 

 1. Време и начин за оглед на обекта

Оглед на имота може да бъде извършен след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация от 10.00 часа  на  27.10.2021г., но най-късно до 14,00 ч. на 10.11.2021г. или до 13.12.2021г. в случай на провеждане на повторен търг. /след предварителна уговорка с оглед осигуряване на достъп до обекта/

За извършения оглед се подписва Декларация по образец – Приложение № 2 към настоящата документация.

 1. Ден, място и час за провеждане на повторен търг

В случай, че на 11.11.2021г. от 11.00 часа не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 14.12.2021г.от 10.00  часа, на същото място.

Закупилите тръжна документация за първия търг, могат да участват в повторния търг без да е необходимо да купуват нова документация.

Повторният търг, ще се проведе при същите условия, при които е обявен първия.

 1. Специални изисквания към кандидатите и други тръжни условия:

– Срок на договора за наем- 3 години

-Кандидатите следва да спазят предвиденото предназначение за използване на обекта.

– Кандидатите да нямат  непогасени задължения към лечебното заведение и да не се намират в съдебни и/или изпълнителни производства с МБАЛ”Рахила Ангелова”  АД.

II.Утвърждавам тръжната документация.

 

Д-р Анатоли Митов

/Изпълнителен директор/