АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА


Отделението се намира на З-тия етаж в основния корпус на болницата. Разполага с 10 легла, разпределени в два сектора:

  • Анестезиологичен сектор
  • Интензивен сектор
  • Кабинет за преданестезиологична консултация

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Отделението извършва специфична високо специализирана медицинска дейност, осигуряваща съхраняване здравето и Живота на пациентите на болницата.

Осигурява плановата и спешна хирургична дейност на болничните отделения, осъществявайки обезболяването, следенето и поддържането на основните жизнени функции на организма преди, по време и след операцията.

В сектора за интензивно лечение се лекуват пациенти, нуждаещи се от непрекъснато наблюдение, медицински грижи и интензивно лечение.

Отделението осигурява денонощно наблюдение и специална медицинсКа апаратура за мониториране и дихателна реанимация.

Оборудвано е с необходимата по стандарти висоКоспециализирана апаратура.

За пациентите полагат грижа 10 лекари с призната специалност и 21 медицински сестри.

Началник отделение – Д-р
Старша мед. сестра – Емануала ЙОРДАНОВА
Телефон:076/688210,
Вътр. – 22
Автоматично набиране: 076/68822