ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО

СТРУКТУРА


Отделението се намира на 3-тия етаж в основния корпус на болницата.

Разполага с 10 легла, гипсовъчна и превързочна зала към отделението функционира приемно-консултативен кабинет, който работи по график.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Отделението оказва планова и спешна ортопедична и травматологична помощ на нуждаещите се пациенти.

Висококвалифицираният медицински персонал с успех реализира оперативно лечение. Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези, остеосинтези с плаки, сухожилна и периферна нервна хирургия.

Ортопедичната хирургия застъпва артротомии сменисцектомии и лигаментопластика на колянна става, реконструкции на ходилото при възрастни, декомпресия на нерви и сухожилия, екстирпации на мекотъканни и костни тумори.

Значителен обем от дейността на отделението представляват закрититерепозиции на фрактури и луксации с адекватна техника на гипсова имобилизация.

 

Началник отделение – Д-р Милко МИЛКОВ
Старша мед. сестра – Надка ТОДОРОВА
Телефони: 076/688 210.
вътр. – 385
Автоматично набиране: 076/687385