МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

СТРУКТУРА


Разположена е на партерния етаж на „Минна болница“.

Обособени са следните работни сектори:

 • Бактериологична лаборатория за посявка на биологични материали;
 • Бактериологична лаборатория за подготовка на хранителни среди;
 • Бактериологична лаборатория за идентификация на микробните причинители;
 • Серологична лаборатория.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


В лабораторията се извършват следните видове анализи:

 • Микробиологично изследване на урина;
 • Материали от гениталната система;
 • Материали от дихателната система;
 • Раневиматериали и пунктати;
 • Изследване на кръв (хемокултури);
 • Материали от хирургични интервенции;
 • Изследване на анаероби;
 • Изследване на анален секрет;
 • Серологични изследвания.

Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на микробиологичните лаборатории.

Началник лаборатория – Д-р Цецка АНДОНОВА
Старши лаборант – Людмила КИРОВА
Телефон: 076/ 688210,
Вътр. – 248
Автоматично набиране: 076/688248 >