КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

СТРУКТУРА


Клинична лаборатория се намира на втория етаж на основния корпус на лечебното заведение. 100% от лепваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаботория.

Изработва се задължителният обем лабораторни показатели със съответната задължителна апаратура по последния медицински стандарт за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Изпълняват се изследвания, групирани както следва:

  • клинико-химични;
  • Хематологични;
  • Показатели на кръвосьсирването и фибронолизата;
  • Електролити;
  • Показатели на обмяната на рН и кръвните газове.

Лабораторният екип работи денонощно. Поддьржа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура.

За основа на дейността служи медицинския стандарт по Клинична лаборатория.

Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеЖдност на извършените изследвания.

Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол.
 

Началник Клинична лаборатория – Д-Р Е. Павлова
Старши лаборант – Нели КОРИТАРОВА
Телефон: 076/ 688210, вътр. З07
Автоматично набиране: 076/687307