МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК

Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

РЕШЕНИЕ

 от 07.12.2021 година

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,  т.1 от Правилата по Приложение 1 към чл.29, ал.2 от същия Правилник и в изпълнение на Решение на съвета на директорите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД от 06.12.2021г.:

 

                                                              НАРЕЖДАМ:

І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за разполагане на кафе автомати в сградата  на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД:

 1. Описание на обекта :

 

 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на приземен етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник” № 2.
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на четвърти етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник” № 2.
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на трети етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник” № 2.
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на приземен етаж на бившата Минна Болница, гр. Перник, ул. „Брезник” № 2.
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на трети етаж на бившата Минна Болница / отделение по Психиатрия/, гр. Перник, ул. „Брезник” № 2.

Документ за собственост: Нотариален акт за собственост на недвижими имоти (констативен) № 191, том IІ, рег. № 2450, дело № 307 от 2018 година, адрес: гр. Перник, ул. „Брезник“ № 2.

 

 1. Началната тръжна наемна цена:
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на приземен етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2. – 60 лв. без вкл. ДДС.
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на четвърти етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2. – 51 лв. без вкл. ДДС.
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на трети етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2. – 51 лв. без вкл. ДДС.
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на приземен етаж на бившата Минна Болница, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2. 60 лв. без вкл. ДДС.
 • 1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на трети етаж на бившата Минна Болница / отделение по Психиатрия/, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2. – 51 лв. без вкл. ДДС.

 

 

 1. Стъпката на наддаване: 10% от началната тръжна цена

 

 1. Вид на търга ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ при закрито заседание.

 

 1. Депозит за участие в търга и начин на плащане на цената

Депозитът за участие в търга е парична сума в размер на 30.00лв. (тридесет), която се внася в касата на  МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник, ул. „Брезник“ № 2 или по следната банкова сметка:

 

банка: Централна кооперативна банка АД, клон Перник, банкова сметка: IBAN : BG 13 СЕСB 97901024091902, банков код: BIC : CECBBGSF,

най – късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

 

 

Дата, място и час на провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 22.12.2021год. от 10.00 часа  в кабинета на юристите, находящ се  в гр.Перник, ул., „Брезник” № 2, тел.  076/ 688223.

Търгът ще се проведе и в случай, че е подадено само 1 заявление.

 1. Срок за получаване на тръжната документация

Тръжната документация се получава в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД,  на адрес:  град Перник, ул. „Брезник“ № 2, юристи – 10:00 ч. до 14:00 ч. от публикуване на решението до 21.12.2021г., след представяне на документ за внесена такса за тръжната документация в размер на 30,00 лева с включен ДДС, който се заплаща на касата на лечебното заведение.

 1. Срок за приемане на заявления от участниците

Предложенията на участниците в търга се подават чрез заявление по образец – Приложение № 1 в срок до 16:00 часа на 21.12.2021г.  на адрес: гр.Перник, ул.,Брезник” №2, регистратура или до 16: 00 часа на 20.01.2022г., в случай, че търга се провежда повторно.

 1. Време и начин за оглед на обекта

Оглед на терените може да бъде извършен след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация от 10.00 часа до 14.00 часа от 08.12.2021г., но най-късно до 14,00 ч. на 21.12.2021г. или до 20.01.2022г. в случай на провеждане на повторен търг. /след предварителна уговорка с оглед осигуряване на достъп до обекта/

За извършения оглед се подписва Декларация по образец – Приложение № 2 към настоящата документация.

 

 1. Ден, място и час за провеждане на повторен търг

В случай, че на 22.12.2021г. от 10.00 часа не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 21.01.2022г.от 10.00  часа, на същото място.

Закупилите тръжна документация за първия търг, могат да участват в повторния търг без да е необходимо да купуват нова документация.

Повторният търг, ще се проведе при същите условия, при които е обявен първия.

 1. Специални изисквания към кандидатите и други тръжни условия:

– Срок на договора за наем- 3 години

-Кандидатите следва да спазят предвиденото предназначение за използване на обекта.

 

II.Утвърждавам тръжната документация.

 

 

………….………………

Д-р Анатоли Митов

(Изпълнителен директор)