МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

          „РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК

                   Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

ЗАПОВЕД

№ 759/13.10.2021г..

 

На основание чл.69 от Закона за лечебните заведения във връзка с чл.90 и следващите от Кодекса на труда, чл.11, ал.1 от Наредба 1/22 януари 2015г.за придобиване на стаж в системата на здравеопазването

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

       Конкурс за ЛЕКАРИ –СПЕЦИАЛИЗАНТИ, както следва:

 

I.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба 1/22 януари 2015г.за придобиване на стаж в системата на здравеопазването:

1.Педиатрия

2.Хирургия

3.Акушерство и гинекология

4.Анестезиология и интензивно лечение

5.Ушно-носно-гърлени болести

 

 

        Изисквания за заемане на длъжността „Лекар -специализант”:

Кандидатите да притежават:

 

 1. висше –магистър по медицина;
 2. членство в БЛС;
 3. лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;.

 

        Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

 1. Заявление за участие в конкурса
 2. Копие от диплома за завършено висше образование-магистър по медицина и приложението към нея
 3. копие от документ, удостоверяващ членство в БЛС
 4. автобиография
 5. копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици ако има такива

 

При подаване на документите кандидатите да бъдат запознати с длъжностната характеристика за длъжността, за която кандидатстват.

 

Ред за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ”Рахила Ангелова”
 2. Втори етап –оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност.

 

При класиране на кандидатите  се вземат предвид:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

 

 

 

Срокът за подаване на документи е едномесечен  и започва да тече от 01.11.2021г. Ако в едномесечния срок не бъдат подадени документи за дадена  специалност,то  срокът за съответната специалност се счита за продължен до явяването на кандидат.

 

Документите се подават в Личен състав на лечебното заведение, находящ се в гр.Перник, ул.”Брезник” № 2, МБАЛ „Рахила Ангелова”АД.

 

Обявата за провеждане на конкурса да бъде публикувана във вестник „Съперник , както и да бъде поставена на сайта и на информационното табло на лечебното заведение.

 

……………………..

Д-р Анатоли Митов

Изпълнителен директор