МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

          „РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК

Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

ОБЯВЯВА:

       Конкурс  за  ЛЕКАР –СПЕЦИАЛИЗАНТ, както следва:

I.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба 1/22 януари 2015г.за придобиване на стаж в системата на здравеопазването:

             1.Педиатрия- 1 място

                  Изисквания за заемане на длъжността „Лекар -специализант”:

Кандидатите да притежават:

 1. висше –магистър по медицина;
 2. членство в БЛС;
 3. лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;.

        Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

    1.Заявление за участие в конкурса

 1. Копие от диплома за завършено висше образование-магистър по медицина и приложението към нея
 2. копие от документ, удостоверяващ членство в БЛС
 3. автобиография
 4. копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици ако има такива

При подаване на документите кандидатите да бъдат запознати с длъжностната характеристика за длъжността, за която кандидатстват.

Ред за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ”Рахила Ангелова”
 2. Втори етап –оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на детските болести.

При класиране на кандидатите  се вземат предвид:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността Педиатрия;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността Педиатрия.

Срокът за подаване на документи е едномесечен  считано от 01.11.2022г.  Ако в едномесечния срок не бъдат подадени документи за участие то  срокът се счита за продължен до явяването на кандидат.

Документите се подават в Личен състав на лечебното заведение, находящ се в гр.Перник, ул.”Брезник” № 2, МБАЛ „Рахила Ангелова”АД.

 

Телефон за връзка: 076 688 207- Ирена Андонова