МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

          „РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК

Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

 

                                               ОБЯВЯВА:

 

       Конкурс за ЛЕКАР –СПЕЦИАЛИЗАНТИ, както следва:

 

I.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба 1/22 януари 2015г.за придобиване на стаж в системата на здравеопазването:

 

              1.Нервни болести– 1 място

              2.Педиатрия- 1 място

              3.Хирургия 1 място

              4.Анестезиология и интензивно лечение– 1 място

 

 

II.За специализация по реда на чл.44, ал.1 от Наредба 1/22 януари 2015г. за придобиване на стаж в системата на здравеопазването, съгласно Заповед РД-19-1/14.01.2022г. на Министъра на здравеопазването:

 

                          1.Акушерство и гинекология– 1 място

                          2.Анестезиология и интензивно лечение– 1 място

                          3.Педиатрия – 1 място

     

 Местата  за специализанти по т.II /по реда на чл.44, ал.1 от Наредба 1/22 януари 2015г. за придобиване на стаж в системата на здравеопазването са финансирани от държавата.

 

 

        Изисквания за заемане на длъжността „Лекар -специализант”:

Кандидатите да притежават:

 

 1. висше –магистър по медицина;
 2. членство в БЛС;
 3. лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;.

 

        Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

    1.Заявление за участие в конкурса

 1. Копие от диплома за завършено висше образование-магистър по медицина и приложението към нея
 2. копие от документ, удостоверяващ членство в БЛС

4.автобиография

 1. копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици ако има такива

 

При подаване на документите кандидатите да бъдат запознати с длъжностната характеристика за длъжността, за която кандидатстват.

 

Ред за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ”Рахила Ангелова”
 2. Втори етап –оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност.

 

При класиране на кандидатите  се вземат предвид:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

 

 

Срокът за подаване на документи е едномесечен  от датата на публикуване на обявата във в.Съперник.  Ако в едномесечния срок не бъдат подадени документи за участие то  срокът се счита за продължен до явяването на кандидат.

 

Документите се подават в Личен състав на лечебното заведение, находящ се в гр.Перник, ул.”Брезник” № 2, МБАЛ „Рахила Ангелова”АД.

 

 

Телефон за връзка: 076 688 207- Ирена Андонова