ПОКАНА

  за участие в процедура с предмет:

 „Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на МБАЛ„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД за 2022г.”, при следните условия:

I.Предмет на процедурата – избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансовия отчет на „МБАЛ „Рахила Ангелова”АД  за 2022г. по международните стандарти за финансови отчети.

II.Процедурата  се провежда по реда и условията, предвидени в Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и съгласно изискванията на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за счетоводството (ЗС),Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на МБАЛ”Рахила Ангелова”АД и настоящата конкурсна документация, при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати.

IIІ. Изисквания към кандидатите.

Независимият финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД  за 2022 г., следва да се извърши от регистрирани одитори по смисъла на чл.7 от ЗНФО – физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори в България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Право да подписват одиторските доклади с мнение върху финансовите отчети на Възложителя имат само регистрирани одитори, отговарящи на изискването на чл.18 от ЗНФО.

За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение съгласно изискванията и условията на настоящата конкурсна документация.

Не се допуска извършване на одита от регистриран одитор, който не отговаря на изискването на чл.8, ал.2 от ЗНФО.

Предложения за участие в конкурса се подават от:

физически лица – регистрирани одитори;

физически лица /еднолични търговци/ – регистрирани одитори;

при участие на регистриран одитор – физическо лице чрез търговско дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, чрез което лицето участва;

одиторско дружество – регистриран одитор.

Предложенията за участие в процедурата, адресирани до изпълнителния директор на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД  се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД с адрес: гр. Перник, ул.“Брезник“ №2, всеки работен ден от 09:00ч. до 16:00ч. в срок от 02.02.2022 до 16.02.2022г.  или се изпращат на адрес съгласно предвидения срок, като за редовни се приемат документите получени в деловодството на лечебното заведение в срок до 16.02.2022г.

Критерии за оценка на предложенията – „Най-ниска цена”

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на тел. 076/688 273 – гл. счетоводител Йорданка Парлапанска