ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ,ГРАД ПЕРНИК

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

1.Автомобил марка „МЕРЦЕДЕС“ ,модел „110Д ВИТО“, с ДК № РК 9686АМ /специален автомобил/

Начална тръжна цена – 4 875,00 / четири хиляди осемстотин седемдесет и пет  лева / лева

2.Автомобил марка „МЕРЦЕДЕС“, МОДЕЛ „250Д“,с ДК № РК № 2112АН

Начална тръжна цена – 450,00 / четиристотин и петдесет лева  / лева

Условията и правилата за провеждане на търга, както и описанието на вещите с началната им продажна цена, са на разположение на адрес : гр.Перник, ул. „Брезник „№ 2.

Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 02. 10.2015 г.  до   22.10.2015 г. от 09:00 ч. до 16.00 ч.

Депозитът за участие в търга за всяка вещ  е 10 на сто от началната тръжна цена и се внася в касата на дружеството до  22.10.2015г.

Търгът ще се проведе в сграда на лечебното заведение  от 11 : 00  на  23.10.2015 г.

Плащането на цената се извършва в касата на лечебното заведение  в 3-дневен срок от продажбата, след приспадане на депозита.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

МБАЛ „Рахила Ангелова обявява:

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: „Площ от 2 кв. м. за поставяне на 2 бр. самопродаващи машини за топли напитки“

Документация за провеждане на търга

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички кандидати за участие в обявения от МБАЛ”Рахила Ангелова”, гр. Перник Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения :

„Площ от 2 кв.м. за поставяне на 2 бр. самопродаващи машини за топли напитки, както следва:

–            1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на приземен етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2.

–            1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на четвърти етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2.

           Уведомяваме Ви, че в публикуваната тръжна документация и конкретно в УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: „Площ от 2 кв.м. за поставяне на 2 бр. самопродаващи машини за топли напитки, както следва:

–            1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на приземен етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2.

–          1 /един/ кв.м. за поставяне на 1 бр. самопродаваща машина за кафе и топли напитки, на четвърти етаж на хирургичен блок на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник”, № 2, в точка 2 на РАЗДЕЛ ХІКЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА е допусната явна фактическа грешка, а именно: вместо  Заявленията за участие в търга се отварят в 11.00 часа на 23.09.2015г. в сградата на административната сграда на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник, ул. „Брезник“ № 2, кабинета на Изпълнителния директор – администрация да се чете  Заявленията за участие в търга се отварят в 11.00 часа на 30.09.2015г. в сградата на административната сграда на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник, ул. „Брезник“ № 2, кабинета на Изпълнителния директор – администрация.

Телефон за контакти : 076/688 223 юристи

Заповед на Изпълнителния директор за определяне на наемател