МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК

Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

 РЕШЕНИЕ

за изменение на покана  за участие в процедура с предмет:

 „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на МБАЛ„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД за 2022г.”,

 В т.I. Предмет на процедурата  да се чете  „избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на „МБАЛ „Рахила Ангелова”АД  за 2022г. по национални  счетоводни стандарти” , вместо „ избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансовия отчет на „МБАЛ „Рахила Ангелова”АД  за 2022г. по международните стандарти за финансови отчети”